Echt werken aan je gezondheid?

Privacybeleid

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende
therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Uw dossier bevat
aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde
onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling
noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij
een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
• zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
• ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw
dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt
worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is
afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt
alleen met uw expliciete toestemming
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de
financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan
opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik
u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de
behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar
gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Uw naam, adres en woonplaats
• Uw klantnummer en/of uw geboortedatum
• De datum van de behandeling en declaratienummer
• Een korte omschrijving van de behandeling
• Orthomoleculair consult
• De kosten van het consult